internationaal recht

Artikel 17 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens bepaalt:

“Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.”